‌ گوشه‌گیری -
تمایل به گوشه‌گیری آیا یک بیماری است؟ 06 مهر 1400

تمایل به گوشه‌گیری آیا یک بیماری است؟

گوشه‌گیری و انزواطلبی یک نوع اختلال اضطرابی است که در آن فرد احساس ترس می‌کند و اغلب از مکان‌ها یا موقعیت‌هایی که باعث وحشت او می‌شود و در او ایجاد حس درماندگی و یا خجالت زدگی می‌دهد، دوری می‌نماید.