‌ گوشت کبک -
گوشت کبک و خواص آن 16 شهریور 1400

گوشت کبک و خواص آن

طبیعت گوشت کبک گرم و خشک است و خشکی آن بیشتر از گرمی آن است .بعضی حکما آن را معتدل دانسته اند.