‌ کواکس -
بیانیه کواکس در خصوص دسترسی برابر به واکسن ها در دنیا 13 تیر 1400
اختصاصی علاج نیوز

بیانیه کواکس در خصوص دسترسی برابر به واکسن ها در دنیا

هر معیاری که فقط به افراد پوشش داده شده توسط یک زیر مجموع از واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی اجازه ی بهره برداری از بازگشایی مجدد سفر درون و خارج از منطقه ای بدهد ، به شدت یک سیستم تبعیضی ایجاد می کند ، و این نوع توزیع و گسترش بیشتر جهانی واکسن به تشدید نابرابری هایی که قبلا در توزیع واکسن های کووید 19 شاهد بوده ایم را ایجاد می نماید و این مسئله به طور منفی بر رشد اقتصاد هایی که پیش از این بیش از همه آسیب دیده اند ، تاثیر خواهد داشت.