‌ کاهش کلسترول -
پاکسازی سرخرگ‌ها با این مواد غذایی 24 شهریور 1400

پاکسازی سرخرگ‌ها با این مواد غذایی

پژوهش ها نشان داده اند که سیر از چسبیدن کلسترول به دیواره سرخرگ ها پیشگیری کرده و می تواند به کاهش سطوح کلسترول بد کمک کند.