‌ هزینه تزریق چربی به سینه -
عوارض خطرناک تزریق چربی به سینه 06 مهر 1400

عوارض خطرناک تزریق چربی به سینه

در طی دهه گذشته تزریق چربی به سینه رواج یافته است دکتر Spear و Pittman برای ارزیابی تاثیر تزریق چربی به سینه یک مطالعه آینده نگر را طرح ریزی کردند.