‌ نمك سیاه -
نمك سیاه یا نمک معمولی؛کدام مفید‌تر است؟ 22 شهریور 1400

نمك سیاه یا نمک معمولی؛کدام مفید‌تر است؟

نمك سیاه دارای انواع مختلفی است؛ رایج‌ترین نوع نمك سیاه به‌ اسم نمك سیاه هیمالیایی معروف است و با اسامی دیگری نظیر نمك سیاه هندی یا نمك كالا هم شناخته می‌شود.