‌ موسیقی درمانی -
فعالسازی مغز باشنیدن موسیقی 25 آبان 1400

فعالسازی مغز باشنیدن موسیقی

محققان دانشگاه تورنتو تاثیر موسیقی برفعالیت مغز را بررسی کردند.