‌ مواد غذایی تاریخ گذشته -
مواد غذایی تاریخ گذشته خود را دور نریزید! 09 شهریور 1400

مواد غذایی تاریخ گذشته خود را دور نریزید!

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که گاهی مجبورید مواد غذایی را به دلیل انقضای تاریخ در سطل زباله بیندازید اما این روش موجب اسراف مقادیر زیادی از مواد غذایی می‌شود. بنابراین، به‌منظور جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی ما در این گزارش به ارائه پیشنهاداتی برای استفاده مجدد از مواد غذایی تاریخ گذشته پرداخته‌ایم.