‌ مرگ مغزی -
۱۴۰۰۰نفر در لیست انتظار پیوند عضو/ فوت روزانه ۱۰ نفر بر اثر نرسیدن عضو پیوندی 22 آبان 1400

۱۴۰۰۰نفر در لیست انتظار پیوند عضو/ فوت روزانه ۱۰ نفر بر اثر نرسیدن عضو پیوندی

مدیر کل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۴۰۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند عضو هستند.