‌ صندوق بیمه همگانی -
آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی 19 آبان 1400

آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی

روند پیری جمعیت بر اهداف پوشش سلامت همگانی تاثیر می‌گذارد، زیرا دستیابی به سلامت همگانی بدون در نظر گرفتن نیازهای بهداشتی و اجتماعی افرادی که در مسیر سالمندی قرار گرفته‌اند، غیرممکن است