‌ سموم مغز -
سموم مغز را با خواب دفع کنید 11 شهریور 1400

سموم مغز را با خواب دفع کنید

یکی از جدیدترین مطالعاتی که در مورد خواب و عملکرد مغز منتشرشده است نشان می‌دهد که مغز در حین خواب خودش را از سمومی که به آن واردشده است، پاک می‌کند. اما این سموم چه هستند، چه تأثیری بر روی مغز دارند و چگونه در فرایند خواب از بین می‌روند؟