آسیب‌ مغزی در دوران بارداری می‌تواند بر رشد جنین تأثیر بگذارد
به گفته محققان، مکانیسم های پاتوفیزیولوژیکی مانند التهاب، استرس و نگرانی که باعث آسیب مغزی می شوند می تواند به جنین آسیب برساند.

به گزارش علاج نیوز، مطالعات متعدد نشان داده‌اند که عوامل مختلفی می‌توانند بر رشد مغز نوزاد متولدنشده تأثیر بگذارند. مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ای است که این احتمال را بررسی می‌کند که یک آسیب مغزی در بارداری می‌تواند رشد جنینی را مختل کند.

نکته اصلی از داده‌های تحقیقات جدید این است که عواقب آسیب مغزی در دوران بارداری عمدتاً بر فرزندان پسر تأثیر بیشتری دارد. آسیب مغزی در طول دوره رشد جنین در یک مدل حیوانی نر با کاهش وزن بدن هنگام از شیر گرفتن، کاهش اضطراب و کاهش پاسخ ایمنی به استرس یا عفونت مرتبط بود.

مغز آنها در نتیجه این شرایط، ساختاربندی کمتری داشت. تفسیر این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک آسیب مغزی می‌تواند باعث اختلال در رشد مغز شود و تحقیقات بیشتری در مورد رفتار و رشد ضروری است.